PARAFIA

RZYMSKO - KATOLICKA

pw. Matki Kościoła

 

Taunton

Weston-Super-Mare

Bridgwater

Yeovil

 

Polish Catolic Mission in England and Wales (Parish Mother of the Church in Taunton, Weston-Super-Mare, Bridgwater and Yeovil)

Registered Charity Number 1119423 


 

Sakramenty Święte

 

Chrzest Święty

Chrzest jest najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Chrzest daje łaskę uświęcającą, a tym samym gładzi grzech pierworodny, u dorosłych zaś także wszystkie grzechy przed chrztem popełnione; odpuszcza również całą karę za popełnione przed chrztem grzechy, tak doczesną jak i wieczną. Dlatego słusznie nazywamy chrzest, Sakramentem Odrodzenia w Chrystusie. Przez chrzest stajemy się członkami Kościoła Chrystusowego i możemy korzystać ze wszystkich łask, jakie Pan Jezus zostawił w Kościele, a które są nam potrzebne do uświęcenia się. Chrzest wyciska wreszcie na duszy ludzkiej znak czyli znamię. Dlatego chrzest można przyjąć tylko raz w życiu. 

Chrzest może przyjąć każdy nieochrzczony, tak niemowlę, jak i dorosły człowiek. Człowiek dorosły musi pragnąć przyjąć ten Sakrament, poznać główne prawdy wiary Chrystusowej i uwierzyć w te prawdy, a także wzbudzić żal za grzechy przed chrztem popełnione.
Kto może być CHRZESTNYM lub CHRZESTNĄ?           
​Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.
Chrzestnym nie może więc być każdy.  Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto :
1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców;
2. jest katolikiem;
3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;
5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię;
6. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;
7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
8. nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.
               

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!
Ma być to osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.
Zadaniem chrzestnego jest bowiem nie tyle „rozpieszczanie” dziecka prezentami, ile wspomaganie rozwoju jego wiary. 
A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego.
Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?).
Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.
To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z parafii zamieszkania, że jest osobą wierzącą i praktykującą.
 
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872.
2. Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne, 8-10; KPK, kan. 874.

 

1. W skrócie: - Chrzestnym (ą) może zostać osoba, która jest zapisana do naszej Parafii, lub innej Parafii, uczestniczy w życiu Kościoła, parafii,  ma przyjęty sakrament bierzmowania, może przyjmować Komunię Świętą.

2. W naszej Parafii najczęściej w druga niedzielę miesiąca jest Katecheza Chrzcielna - każdy kto chce otrzymać zaświadczenie o tym, że może być rodzicem chrzestnym powinien być na tej nauce (chyba że już taką naukę ktoś odbył)

3. Każda para, która chce ochrzcić dziecko w naszej Parafii - rodzice dziecka powinni być na takiej nauce (obowiązkowo przy pierwszym dziecku)

4. Z racji różnych trudności w podróżowaniu, chrzestni nie musza być fizycznie obecni na chrzcie św., jednak jest potrzebne zaświadczenie od proboszcza parafii do której chrzestny, chrzestna należy - że dana osoba może być ojcem/matką chrzestną.

 


 

Bierzmowanie

Bierzmowanie ​   jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła. 

 

 

Jeśli ktoś chciałby się przygotować i przystąpić do Sakramentu Bierzmowania - zapraszam na spotkanie w ramach Kancelarii - przyjmuję po każdej Eucharystii. 

 


 

Eucharystia

Najpełniejszym wyrazem wspólnoty życia z Chrystusem jest Eucharystia. Chrystus ustanowił ten sakrament w przeddzień swej śmierci odkupieńczej na Krzyżu, a w czasie Ostatniej Wieczerzy (wieczerzy paschalnej) w jerozolimskim Wieczemiku (por. Mk 14, 2224; Mt 26,2630; Łk 22, 1920 oraz 1 Kor 11,2326). Sakrament, który stanowi trwały znak pamięci Jego Ciała wydanego na śmierć i Krwi przelanej „na odpuszczenie grzechów”, jest równocześnie za każdym razem uobecnieniem zbawczej Ofiary Odkupiciela świata. Odbywa się to pod sakramentalnym znakiem chleba i wina, czyli uczty paschalnej, którą sam Jezus odnosi do tajemnicy krzyża, o czym przypominają słowa sakramentalnej formuły: „To jest Ciało moje wydane za was w ofierze. To jest kielich Krwi mojej [...] Za was i za wszystkich przelanej na odpuszczenie grzechów”. Pokarm i napój, które w doczesnym porządku służą do podtrzymania życia ludzkiego, w swym sakramentalnym znaczeniu wskazują i powodują uczestnictwo w życiu Bożym, które jest w Chrystusie, Winnym Krzewie. Życie to za cenę swej odkupieńczej ofiary przekazuje On „latoroślom”: swoim uczniom i wyznawcom. Świadczą o tym najwyraźniej słowa zapowiedzi eucharystycznej wygłoszone w synagodze w Kafarnaum: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata” (J 6,5 1). „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Eucharystia daje uczestnictwo w jedności życia Bożego wedle słów samego Chrystusa: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Dzięki temu Eucharystia jest tym sakramentem, który w sposób najszczególniejszy „buduje Kościół” jako wspólnotę uczestniczenia w życiu Bożym przez Chrystusa, „Krzew Winny”


Owoce Komunii Św.

  • Komunia święta Pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem: ,,Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim.” (J6,56)
  • Komunia chroni nas przed grzechem: jest lekarstwem na nasze grzechy
  • Eucharystia zachowuje nas od przyszłych grzechów śmiertelnych: podstawą tej mocy jest więź z Jezusem Chrystusem
  • Tworzy Kościół: Chrystus łączy wszystkich przyjmujących Go w jedno Ciało
  • Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim: uzdalnia nas do dawania daru z siebie za przykładem Chrystusa Pana
  • Jest źródłem jedności chrześcijan
  • Eucharystia jest zadatkiem przyszłej chwały

 Dzieci które obecnie się przygotowują do 1 Komunii będą miały Uroczystość 1 Komunii  weekend 15[16 maja 2021 roku.

Zapisy na nowy kurs przygotowawczy do 1 Komunii będą od czerwca 2022 do Pierwszej Niedzieli września 2022. Kto może zapisać swoje dziecko do 1 Komunii? - każdy kto należy (jest zapisany do naszej do Parafii od co najmniej 3 tygodni i ma dziecko które w dniu 1 Komunii będzie miało ukończony 7 rok życia)

I Komunia jest zaplanowana w 2022 roku na sobotę 21 i niedzielę 22 maja

I Komunia w 2023 roku zaplanowana jest na sobotę 20 i  niedzielę 21 maja


 

Pokuta i Pojednanie

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: “Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 19-23).W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnionych po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie.
Dzięki sakramentowi pokuty : jesteśmy pojednani z Bogiem i Kościołem, odzyskujemy łaskę Bożą,darowanajest nam kara wieczna , związanaz grzechami śmiertelnymi. Otrzymujemy spokój sumienia ,pociechę duchową oraz wzrost sił duchowych do walki ze złem.
Sakrament Pokuty w naszej Parafii sprawowany jest 30 minut przed każdą Mszą św. a w Weston-super-Mare w kościele św. Józefa na Camp Road także  w tygodniu:
Środa 18.30-19.00
Czwartek 9.30-10.00
Piątek 18.30-19.00
I Piątki Miesiąca od 18.00 do 19.00, oraz po Mszy św. w kościele św. Józefa na ul. Camp Road w Weston super Mare
Sobota - w Bridgwater od 18.00
Niedziela - 30 minut przed każdą Eucharystią
 
 
 
 
Namaszczenie chorych
 
„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa. Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub „starości".Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.
Kapłan wezwany do chorego, który jednak w międzyczasie już umarł, będzie błagał Boga, aby uwolnił zmarłego od grzechów i przyjął litościwie do swego Królestwa. Natomiast namaszczenia chorych nie będzie udzielać, gdyż podobnie jak pozostałe sakramenty, tak i ten jest wyłącznie dla żywych. Chory otrzymuje łaskę umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. ponadto, "jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone".  (Jk 5,15).
 
 

 
Małżeństwo
 
Ślubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi. W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. „Dla chrześcijańskich małżonków— stwierdza papież Paweł VI — objawy wzajemnej czułości są przeniknięte tą miłością, jaką czerpią oni z Serca Bożego. I gdyby źródło miłości czysto ludzkiej groziło wyschnięciem, jej Boskie źródło jest niewyczerpane, jak niedoścignione są głębokości Bożej czułości. Oto do jak intymnego zjednoczenia, mocnego i bogatego, prowadzi miłość małżeńska”. Przez sakrament małżeństwa Chrystus w nowy i trwały sposób staje się obecny w życiu nowożeńców, staje się ich wiernym towarzyszem życia, gotowym w każdej chwili podać swoją dłoń i ubogacić ich stygnącą miłość swoją niezmienną miłością. W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.  
 
 
 
Protokoły Przedmałżeńskie spisuje się najczęściej 3 miesiące przed ślubem. Na Protokół trzeba przynieść Aktualna Metrykę Chrztu - taką Metrykę można otrzymać w Parafii Chrztu.  Metryka jest ważna 6 miesięcy. Metryka powinna być ważna jeszcze do daty zaplanowanego ślubu. Na Protokół potrzeba również przynieść certyfikat odbytych Nauk Przedmałżeńskich. Uwaga - gdzie zrobić Nauki? Najlepiej szukać na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
 
Każda Para w ramach Kursu przedmałżeńskiego powinna mieć również indywidualne spotkanie w Poradni Rodzinnej. Taką funkcje pełni u nas pani Agnieszka. Poniżej podany jest numer telefonu, aby umówić termin i miejsce spotkania. Aby umówić się na spotkanie można zadzwonić na numer 07414708733
 

 
Kapłaństwo
 
Chrystus Pan, wybrawszy Sobie ze świata uczniów i Apostołów, dał im uprawnienia kapłańskie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (Jan 20, 21), władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu" (Mat. 28, 19), władzę sprawowania Ofiary św.: "To czyńcie na Moją pamiątkę" (Łuk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (Jan 20, 23). Apostołowie zaś - zgodnie z wolą Pana Jezusa - otrzymane od Niego łaski i uprawnienia przekazali swym następcom w chwili, kiedy im udzielali Sakramentu Kapłaństwa.